ફાઉન્ટેન-ડિઝાઈન-19

ડિઝાઇન સેવા

ડિઝાઇન મદદ

અમે સેવા આપી શકીએ છીએ:
ડિઝાઇન, ઉત્પાદન, સ્થાપન, પુનર્નિર્માણ અને જાળવણી.

જો તમારે કેટલાક ફાઉન્ટેન સાધનો ખરીદવાની જરૂર હોય તો:
ફક્ત અમને તપાસ મોકલો.

જો તમારે પ્રોજેક્ટ કરવાની જરૂર હોય, તો અમને નીચેની માહિતીની જરૂર છે:
1. ફાઉન્ટેન પ્રોજેક્ટની CAD સાઇટ પ્લાન (તમે જ્યાં ફુવારો બાંધો છો તે સાઇટનું કદ અને આકાર વધુ સારી રીતે દર્શાવો અને આસપાસની ઇમારત, નદી અથવા રસ્તાની સ્થિતિ વધુ સારી રીતે દર્શાવો).
2. તમે ઓફર કરી શકો તે સૌથી મોટું અંદાજિત બજેટ.
3. શું તમારે ફક્ત ફાઉન્ટેન સાધનોના સેટ અથવા ઇન્સ્ટોલેશન જેવી સેવાની સંપૂર્ણ શ્રેણીની જરૂર છે?જો શક્ય હોય તો, તમે મને તમારા માટે યોગ્ય ડિઝાઇન બનાવવામાં મદદ કરવા માટે વિડિઓ અથવા કેટલાક ચિત્રો મોકલી શકો છો.

અમે તમને તમારી અંતિમ ડિઝાઇન, બજેટ અને ફાઉન્ટેન ઇફેક્ટ અનુસાર સંતોષકારક જવાબ આપીશું.